Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân thấp, gen \(\mathrm{B}\) qui định tính trạng hoa đỏ, gen \(\mathrm{b}\) qui định tính trạng hoa trắng. Biết gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai giữa hai dòng thuần chủng thân cao, hoa trắng với thân thấp, hoa đỏ được F1.

b) Với cặp bố mẹ nêu trên nếu xảy ra đột biến trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, qua quá trình thụ tinh tạo ra \(F 1\) thể tam bội \((3 n)\). Hãy viết kiểu gen F1.

Giải thích:

- Thể tam bội được hình thành từ sự kết hợp giữa giao tử \(2 \mathrm{n}\) và giao tử \(\mathrm{n}\), như vậy có 2 trường hợp có thể xảy ra:\(\mathrm{TH}_{1}\) : Cây thân cao hoo trắng giam phân cho giao tử \(2 \mathrm{n}\)

image.png

\(\mathrm{TH}_{2}\) : Cây thân thấp, hoa đỏ giảm phân cho giao tử \(2 \mathrm{n}\)

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 18-19 - Phú Yên - MĐ 6791