Nghiệm của phương trình \(2^{2 x+1}=32\) bằng

A.

\(x=2\).

B.

\(x=3\).

C.

\(x=\frac{3}{2}\).

D.

\(x=\frac{5}{2}\).

Giải thích:

Ta có \(2^{2 x+1}=32 \Leftrightarrow 2^{2 x+1}=2^{5} \Leftrightarrow 2 x+1=5 \Leftrightarrow x=2\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 3 - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7095