b)Vì sao phủ định biện chứng duy trì sự tồn tại và phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng?

Giải thích:

- Giải thích: sự vật hiện tượng cũ mất đi để cho ra đời sự vật, hiện tượng mới trên cơ sở kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ và phát triển svht mới hoàn thiện hơn.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (TK) 18-19 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 5717