Cho \(a, b\) là các số thực dương và \(a \neq 1, \log _{a} b=3\). Tính giá trị biểu thức \(P=\log _{\sqrt{a}} b^{3}+4 \log _{a^{2}}^{2} b^{6}\) ?

A.

\(P=99\)

B.

\(P=45\)

C.

\(P=21\)

D.

\(P=63\)

Giải thích:

Ta có:

\(\begin{aligned}P & =\log_{a^{\frac{1}{2}}} b^{3}+\left(\log _{a^{2}} b^{6}\right)^{2}=3 \cdot 2 \cdot \log _{a} b+\left(6 \cdot \frac{1}{2} \log _{a} b\right)^{2} \\& =6 \log _{a} b+9 \log _{a}^{2} b=6 \cdot 3+9 \cdot 3^{2}=99\end{aligned}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611