Cho biểu thức \(A=\left(1+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}-\frac{4}{x-4}\right)\) với \(x\gt 0 ; x \neq 4\)

b) Tìm \(x\) đề \(A>\frac{1}{2}\)

Giải thích:

\(A\gt \frac{1}{2} \Leftrightarrow 0\lt x\lt 16 ; x \neq 4\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội - MĐ 6353