Cho hình chóp \(S \cdot A B C\)\(S A=S B=S C=4, A B=B C=C A=3\). Tính thể tích của khối nón giới hạn bởi hình nón có đỉnh là \(\mathrm{S}\) và đáy là đường tròn ngoại tiếp \(\triangle A B C\).

A.

\(3 \pi\)

B.

\(4 \pi\)

C.

\(\sqrt{13} \pi\)

D.

\(2 \sqrt{2} \pi\)

Giải thích:

Từ giả thiết suy ra hình chóp \(S . A B C\) đều \(\Rightarrow\) hình chiếu của đỉnh \(S\) trên \(m p(A B C)\) trùng với tâm \(O\) của đường tròn ngoại tiếp \(\triangle A B C\).

+ Bán kính đường tròn ngoại tiếp \(\triangle A B C\)\(R=A O=\sqrt{3}\).

+ Chiều cao khối nón là \(h=S O=\sqrt{S A^{2}-A O^{2}}=\sqrt{13}\).

Thể tích khối nón cần tìm là \(V=\frac{1}{3} \pi R^{2} h=\pi \sqrt{13}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 (CT) 19-20 - Hải Phòng - MĐ 5544