Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

(Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2017, tr.139)

d) Khái quát nội dung đoạn thơ bằng một câu văn.

Giải thích:

Nội dung đoạn thơ: Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi lúc hoàng hôn.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Quảng Ninh - MĐ 6157