Cho \(\mathrm{m}\) gam hỗn hợp \(\mathrm{X}\) gồm \(\mathrm{Mg}, \mathrm{Al}, \mathrm{Zn}\) tác dụng với dung dịch \(\mathrm{HCl}\) dư, thu được khí \(\mathrm{H}_{2}\) và dung dịch \(\mathrm{Y}\). Cô cạn \(\mathrm{Y}\), thu được \((\mathrm{m}+42,6)\) gam hỗn hợp muối khan. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn \(\mathrm{m}\) gam \(\mathrm{X}\) trong dung dịch \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}\) đặc, nóng dư, thu được khí \(\mathrm{SO}_{2}\) (sản phẩm khử duy nhất của \(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}\) ) và \(3 \mathrm{~m}\) gam muối sunfat. Giá trị của \(\mathrm{m}\)

Giải thích:

nCl- = 42,6/35,5 = 1,2 -> nSO42- = 0,6

-> m muối sunfat = m + 0,6.96 = 3m

-> m = 28,8

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361