Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 2 và chiều cao \(h=12\). Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A.

\(6 \sqrt{3}\)

B.

\(4 \sqrt{3}\)

C.

\(12 \sqrt{3}\)

D.

\(24 \sqrt{3}\)

Giải thích:

Khối chóp tam giác đều nên đáy là tam giác đều cạnh bằng 2 , do đó diện tích đáy là \(B=\frac{2^{2} . \sqrt{3}}{4}=\sqrt{3}\).

Thể tích khối chóp đã cho là \(V=\frac{1}{3} B \cdot h=\frac{1}{3} \sqrt{3} \cdot 12-4 \sqrt{3}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đội Cấn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5801