Tích phân \(\int_{-1}^{2} 2 x \mathrm{~d} x\) bằng

A.

\(3\)

B.

\(6\)

C.

\(-3\)

D.

\(-6\)

Giải thích:

Ta có: \(\int_{-1}^{2} 2 x \mathrm{~d} x=\left.x^{2}\right|_{-1} ^{2}=4-1=3\)

Chọn A

Câu hỏi này nằm trong:

Đề Thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5739