Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(m\) để phương trình \(\cos 2 x-\cos x+m=0\) có nghiệm :

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Giải thích:

\(\cos 2 x-\cos x+m=0 \Leftrightarrow m=-2 \cos ^{2} \mathrm{x}+\cos \mathrm{x}+1(1)\). Xét \(f(t)=-2 t^{2}+t+1\) trên \([-1 ; 1]\)

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi \(\min _{[-1 ; 1]} f(t) \leq m \leq \max _{[-1 ; 1]} f(t) \Leftrightarrow-2 \leq m \leq \frac{9}{8}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quảng Xương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 2 (CT) 18-19 - Thanh Hóa- MĐ 6654