Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y=\frac{-x^{2}+x-6}{x+1}\) trên đoạn \([0 ; 3]\) bằng

A.

\(-3\)

B.

\(3+4 \sqrt{2}\)

C.

\(3-4 \sqrt{2}\)

D.

\(-6\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}D=\mathbb{R} \backslash\{-1\} \\y^{\prime}=\frac{-x^{2}-2 x+7}{(x+1)^{2}} \text {. } \\y^{\prime}=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1-2 \sqrt{2} \notin[0 ; 3] \\x=-1+2 \sqrt{2} \in[0 ; 3]\end{array}\right. \\y(0)=-6 ; \quad y(-1+2 \sqrt{2})=3-4 \sqrt{2} ; \quad y(3)=-3 \\\end{array}\)

Kết luận \(\min _{x \in[0 ; 3]} y=y(0)=-6\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 (CT) 19-20 - Hải Phòng - MĐ 5544