Tìm tập xác định các hàm số sau:

a) \(y=\frac{x+3}{x^{2}-5 x+4}\)

Giải thích:

\(\mathbb{R} \backslash\{1 ; 4\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Sầm Sơn - Đề thi giữa kì 1 (CT) 20-21 - Tp. Sầm Sơn - Thanh Hóa - MĐ 5512