Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(\mathrm{m}\) để hàm số \(y=\frac{x+6}{x+5 m}\) nghịch biến trên khoảng \((10 ;+\infty) ?\)

A.

\(3\)

B.

\(2\)

C.

\(1\)

D.

\(4\)

Giải thích:

Ta có: \(y^{\prime}=\frac{5 m-6}{(x+5 m)^{2}}\)

Hàm số nghịch biến khi \(y^{\prime}\lt 0 \Leftrightarrow 5 m-6\lt 0 \Leftrightarrow m\lt \frac{6}{5}\ (1)\)

Khi đó hàm số nghịch biến trên các khoảng \((-\infty ;-5 m)\)\((-5 m ;+\infty)\).

Hàm số nghịch biến trên khoảng \((10 ;+\infty)\) khi \(-5 m \leq 10 \Leftrightarrow m \geq-2\ (2)\)

Từ \((1)\)\((2)\) ta có: \(-2 \leq m\lt \frac{6}{5}\).Vì \(m \in Z\) nên \(m \in\{-2 ;-1 ; 0 ; 1\}\).

Vậy có 4 giá trị m thỏa mãn.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611