Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.

“If I were you, Mr. Black, I would cut down on my smoking and attend a yoga class,” Dr. Cameron said.
=> Dr. Cameron advised ..........................................................................................

Giải thích:

Kiến thức: Câu tường thuật
Giải thích:
Cấu trúc câu tường thuật với “advise”: S + advised + somebody + to V (nguyên thể): khuyên ai đó làm gì
Tạm dịch: “Nếu tôi là ông, ông Black, tôi sẽ giảm hút thuốc và tham gia lớp yoga,” Bác sĩ Cameron nói.
= Bác sĩ Cameron đã khuyên ông Black giảm hút thuốc và tham gia lớp yoga.
Đáp án: Dr. Cameron advised Mr.Black to cut down on his smoking and attend a yoga class.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Hải Dương - MĐ 5596