Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể:

c) \(\frac{4^{6} \cdot 6^{4}}{3^{3} \cdot 8^{6} \cdot 15}\)

Giải thích:

c) \(\begin{aligned} & \frac{4^{6} \cdot 6^{4}}{3^{3} \cdot 8^{6} \cdot 15} \\ = & \frac{\left(2^{2}\right)^{6} \cdot(2 \cdot 3)^{4}}{3^{3} \cdot\left(2^{3}\right)^{6} \cdot(3 \cdot 5)} \\ = & \frac{2^{12} \cdot 2^{4} \cdot 3^{4}}{3^{3} \cdot 2^{18} \cdot 3 \cdot 5} \\ = & \frac{2^{16} \cdot 3^{4}}{3^{4} \cdot 2^{18} \cdot 5} \\ = & \frac{1}{2^{2} \cdot 5}\end{aligned}\)

\(=\frac{1}{20}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6316