a) Thế nào là mặt đối lập của mâu thuẫn? Cho ví dụ.

Giải thích:

a) Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất....

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (TK) 18-19 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 5717