Cho \(a, b\gt 0\), nếu \(\log _{8} a+\log _{4} b^{2}=5\)\(\log _{4} a^{2}+\log _{8} b=7\) thì giá trị của \(\frac{a}{b}\) bằng:

A.

\(2^{9}\)

B.

\(2^{18}\)

C.

\(9\)

D.

\(8\)

Giải thích:

Ta có \(\left\{\begin{array}{l}\log _{8} a+\log _{4} b^{2}=5 \\ \log _{4} a^{2}+\log _{8} b=7\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}\frac{1}{3} \log _{2} a+\log _{2} b=5 \\ \log _{2} a+\frac{1}{3} \log _{2} b=7\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}\log _{2} a=6 \\ \log _{2} b=3\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}a=2^{6} \\ b=2^{3}\end{array}\right.\right.\right.\right.\).

Vậy \(\frac{a}{b}=\frac{2^{6}}{2^{3}}=2^{3}=8\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Tiên Lãng - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5571