Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) vuông tại \(\mathrm{A}(\mathrm{AB}\lt \mathrm{AC})\). Gọi \(\mathrm{M}\) là trung điểm \(\mathrm{BC}\).

d) Kẻ đường cao \(\mathrm{AH}\) của tam giác \(\mathrm{ABC}\), chứng minh \(\triangle \mathrm{DHE}\) vuông tại \(\mathrm{H}\).

Giải thích:

d) Gọi \(\mathrm{I}\) là giao điểm hai đường chéo \(\mathrm{AM}\)\(\mathrm{DE}\) của hình chữ nhật \(\mathrm{ADME}\).

Suy ra \(\mathrm{I}\) là trung điểm của \(\mathrm{AM}\)\(\mathrm{DE}\).

Xét \(\triangle \mathrm{AHM}\) vuông tại \(H\), ta có:\(\mathrm{HI}\) là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên \(\mathrm{HI}=\frac{1}{2} \mathrm{AM}\)

\(\mathrm{AM}=\mathrm{DE}\) (2 đường chéo hình chữ nhật bằng nhau)

Suy ra \(\mathrm{HI}=\frac{1}{2} \mathrm{DE}\)

\(\triangle \mathrm{DHE}\) có đường trung tuyến \(\mathrm{HI}\) ứng với \(\mathrm{DE}\)\(\mathrm{HI}=\frac{1}{2} \mathrm{DE}\) (cmt)

Nên \(\triangle \mathrm{DHE}\) vuông tại \(H\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6001