Tính

a) \(A=\lim _{x \rightarrow-2} \frac{x^{3}+x^{2}-5 x-6}{2 x^{2}+5 x+2}\).

Giải thích:

\(\begin{aligned} A & =\lim _{x \rightarrow-2} \frac{x^{3}+x^{2}-5 x-6}{2 x^{2}+5 x+2} \\ & =\lim _{x \rightarrow-2} \frac{(x+2)\left(x^{2}-x-3\right)}{(x+2)(2 x+1)}=\lim _{x \rightarrow-2} \frac{x^{2}-x-3}{2 x+1}=-1 .\end{aligned}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6633