Tính đạo hàm của hàm số \(y=e^{x} \sin 2 x\).

A.

\(y^{\prime}=e^{x}(\sin 2 x-\cos 2 x)\).

B.

\(y^{\prime}=e^{x}(\sin 2 x+2 \cos 2 x)\).

C.

\(y^{\prime}=e^{x}(\sin 2 x+\cos 2 x)\).

D.

\(y^{\prime}=e^{x} \cos 2 x\).

Giải thích:

Ta có: \(y=e^{x} \sin 2 x \Rightarrow y^{\prime}=\left(e^{x}\right)^{\prime} \sin 2 x+e^{x}(\sin 2 x)^{\prime}=e^{x} \sin 2 x+2 e^{x} \cos 2 x=e^{x}(\sin 2 x+2 \cos 2 x)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Quán Nho - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7098