Khối lập phương là khối đa diện đều loại?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/135264342533760fdd10252ab82e2814.PNG

A.

\(\{3 ; 4\}\).

B.

\(\{3 ; 3\}\).

C.

\(\{3 ; 5\}\).

D.

\(\{4 ; 3\}\).

Giải thích:

Khối đa diện đều loại \(\{p ; q\}\) là khối đa diện lồi có

- Mỗi mặt là một đa giác đều có \(p\) cạnh.

- Mỗi đỉhh là đỉnh chung của đúng \(q\) mặt.

Do đó khối lập phương là khối đa diện đều loại \(\{4 ; 3\}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thạch Thành 3 - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7095