Cho một cấp số cộng \(\left(u_{n}\right)\) với \(u_{1}=5\)\(u_{3}=1\). Khi đó số hạng \(u_{2}\) của cấp số cộng đã cho là

A.

\(2\)

B.

\(3\)

C.

\(-2\)

D.

\(6\)

Giải thích:

Ta có: \(u_{2}=\frac{u_{1}+u_{2}}{2}=\frac{5+1}{2}=3\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đội Cấn - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Vĩnh Phúc - MĐ 5801