Trong không gian \(O x y z\), cho đường thẳng \((d):\left\{\begin{array}{c}x=5-2 t \\ y=1+4 t \\ z=2\end{array}\right.\).Khi đó một véc tơ chỉ phương của đường thẳng \((d)\)

A.

\(\vec{u}(-1 ; 2 ; 1)\)

B.

\(\vec{u}(-2 ; 4 ; 2)\)

C.

\(\vec{u}(5 ; 1 ; 2)\)

D.

\(\vec{u}(1 ;-2 ; 0)\)

Giải thích:

Chọn B

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG Lần 2 (CT) 21-22 - Vũng Tàu - MĐ 7134