Cho hàm số \(y=f(x)\)\(f^{\prime}(x)\) dồng biến trên \(\mathbb{R}\)\(f^{\prime}(0)=1\). Hàm số \(y=f(x)+e^{-x}\) nghịch biến trên khoảng nào cho dưới đây?

A.

\((0 ;+\infty)\).

B.

\((-2 ; 0)\).

C.

\((-\infty ; 1)\).

D.

\((-1 ; 1)\).

Giải thích:

Ta có: \(y^{\prime}=f^{\prime}(x)-e^{-x}=f^{\prime}(x)-\frac{1}{e^{x}}\).Vi \(f(x)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\)\(f^{\prime}(0)=1\) nên ta có:

Vời \(x\gt 0\) thì \(\left\{\begin{array}{l}f^{\prime}(x)>1 \\ \frac{1}{e^{x}}\lt 1\end{array} \Rightarrow y^{\prime}=f^{\prime}(x)-\frac{1}{e^{x}}>0\right.\).

Suy ra \(f(x)\) đồng biến trên \((0 ;+\infty)\).

Với \(x\lt 0\) thì \(\left\{\begin{array}{l}f^{\prime}(x)\lt 1 \\ \frac{1}{e^{x}}>1\end{array} \Rightarrow y^{\prime}=f^{\prime}(x)-\frac{1}{e^{x}}\lt 0\right.\).

Suy ra \(f(x)\) nghịch biến trên \((-\infty ; 0)\)

Vây hàm số nghich biến trên \((-2 ; 0)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Đề Thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Nam Định - MĐ 6098