Sau đây là sơ đồ hình thái của cây sống ở các môi trường sinh thái có độ chiếu sáng khác nhau.

https://docdn.giainhanh.io/media/test/35639f1e688d3e8ad4bc06e9e8fd7b6b.PNG

a. Mỗi dạng cây \((\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C})\) có thể mọc ở những vị trí tương ứng nào trong môi trường sinh thái?

Giải thích:

A - Cây mọc ờ bìa rừng có các cành phía bên trong rừng kém phát triển, các cành hướng ra ngoài phát triển hon

B - Cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần ngọn, các cành phía dưới héo và rụng sóm.

C - Cây mọc nơi trống trải, ánh sáng mạnh có thân thấp, nhiều cành và tán rộng.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 18-19 - Phú Yên - MĐ 6791