Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể:

a)\(\sqrt{\frac{16}{25}}-\left(\frac{-1}{2}\right)^{3}-\left|-\frac{4}{5}\right|-\frac{7}{8}\)

Giải thích:

a)

\(\begin{array}{l}\sqrt{\frac{16}{25}}-\left(\frac{-1}{2}\right)^{3}-\left|-\frac{4}{5}\right|-\frac{7}{8} \\=\frac{4}{5}-\left(\frac{-1}{8}\right)-\frac{4}{5}-\frac{7}{8} \\=\frac{4}{5}-\frac{4}{5}+\frac{1}{8}-\frac{7}{8} \\=-\frac{3}{4}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6316