Trong không gian \(O x y z\), cho điểm \(M(3 ; 1 ; 0)\) và mặt phẳng \((\alpha): 3 x-2 x+z-3=0\). Đường thẳng \(\Delta\) đi qua \(M\) và vuông góc với mặt phằng \((\alpha)\) có phương trình là

A.

\(\frac{x+3}{3}=\frac{y+1}{-2}=\frac{-z}{1}\).

B.

\(\frac{x-3}{3}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}\).

C.

\(\frac{x-3}{3}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{1}\).

D.

\(\frac{x+3}{3}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{1}\).

Giải thích:

image.png

Đường thẳng \(\Delta\) vuông góc với mặt phẳng \((\alpha)\) nên nhận vectơ \(\dot{u}=\dot{n}=(3 ;-2 ; 1)\) làm vectơ chi phương.

Đường thằng \(\wedge\) đi qua \(M(3 ; 1 ; 0)\) và nhận \(\dot{u}=(3 ;-2 ; 1)\) làm vectơ chỉ phương nên có phương trình là: \(\frac{x-3}{3}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}\).

Vậy phương trình dường thẳng \(\Delta: \frac{x-3}{3}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750