Cho hình thang vuông \(\mathrm{ABCD}\left(\mathrm{AB} / / \mathrm{CD}, \widehat{\mathrm{A}}=\widehat{\mathrm{D}}=90^{\circ}\right)\)\(\mathrm{AD}=\mathrm{CD}=2 \mathrm{AB}\). Gọi \(\mathrm{E}\) là điểm đối xứng của \(\mathrm{A}\) qua \(\mathrm{B}\).

a) Chứng minh \(\mathrm{AE}=2 \mathrm{AB}\) và tứ giác \(\mathrm{AECD}\) là hình vuông.

Giải thích:

image.png

Chứng minh được:

- \(\mathrm{AE}=2 \mathrm{AB}\)

- tứ giác \(\mathrm{AECD}\) là hình bình hành

- tứ giác \(\mathrm{AECD}\) là hình chữ nhật (hoặc hình thoi)

- tứ giác \(\mathrm{AECD}\) là hình vuông

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6270