Với \(x\) là số thực dương tùy ý, \(\sqrt[3]{x^{5}}\) bằng

A.

\(x^{15}\)

B.

\(x^{\frac{3}{5}}\)

C.

\(x^{8}\)

D.

\(x^{\frac{5}{3}}\)

Giải thích:

Ta có \(\sqrt[3]{x^{5}}=x^{\frac{5}{3}}\)

Chọn D

Câu hỏi này nằm trong:

Đề Thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5739