Bạn Lan đi nhà sách để mua tập và bút, giá của một cuốn tập là 12000 đồng, giá của một cây bút là 5000 đồng. Bạn Lan mang theo 200000 đồng để mua 5 cây bút và một số cuốn tập. Hỏi bạn Lan mua được nhiều nhất là bao nhiêu cuốn tập?

Giải thích:

Số tiền mua bút là:\(5000.5=25000\) ( đồng)

Số tiền dùng để mua tập là \(200000-25000=175000\) ( đồng)

Số quyển tập bạn Lan mua được là

\(175000: 12000 \approx 14,5\)

Vậy bạn Lan chỉ mua được tối đa 14 quyển tập

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6265