Cho hàm số \(y=f(x)\) thỏa mãn \(f^{\prime}(x)=3+5 \sin x\)\(f(0)=1\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

\(f(x)=3 x-5 \cos x-6\).

B.

\(f(x)=3 x-5 \cos x+6\).

C.

\(f(x)=3 x+5 \cos x-6\).

D.

\(f(x)=3 x+5 \cos x+6\).

Giải thích:

Ta có: \(f(x)=\int f^{\prime}(x) \mathrm{d} x=\int(3+5 \sin x) \mathrm{d} x=3 x-5 \cos x+C\).

Mặt khác: \(f(0)=1 \Rightarrow C=6 \Rightarrow f(x)=3 x-5 \cos x+6\).

Câu hỏi này nằm trong:

THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Tp. Thủ Dầu Một - Bình Dương - MĐ 6871