Cho khai triển \(\left(x^{3}+4 x^{2}+5 x+2\right)^{17}=a_{0}+a_{1} x+a_{2} x^{2}+\ldots+a_{51} x^{51}\).

Tính giá trị các tổng

\(\mathrm{b}) S=a_{3}+a_{5}+\ldots+a_{49}+a_{51}\).

Giải thích:

b) Thay \(x=-1\) vào (*) ta được \(0=a_{o}-a_{1}+a_{2}-a_{3}+\ldots-a_{51}\) (2)

Lấy (1) - (2) ta được \(a_{1}+a_{3}+a_{5}+\ldots+a_{51}=\frac{12^{17}}{2}=2^{33} .3^{17}\)

Do đó \(S=2^{33} \cdot 3^{17}-a_{1}\)

Tính \(a_{1}\)

\(\left(x^{3}+4 x^{2}+5 x+2\right)^{17}=\left[(x+1)^{2}(x+2)\right]^{17}=(1+x)^{34} \cdot(2+x)^{17}\)

Xét khai triển \((1+x)^{34}\) số hạng tổng quát là \(b_{k}=C_{34}^{k} x^{k}\)

Xét khai triển \((2+x)^{17}\) số hạng tổng quát là \(d_{i}=C_{17}^{i} 2^{17-1} x^{i}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6631