Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\), Gọi \(\mathrm{M}\)\(\mathrm{N}\) lần lượt là trung điểm của \(\mathrm{AB}\) và AC.

c) Tam giác \(\mathrm{ABC}\) cần có thêm điều kiện gì để \(\mathrm{AECM}\) là hình chữ nhật? Vì sao?

Giải thích:

Để AECM là hình chữ nhật: thì \(\triangle \mathrm{ABC}\) phải cân tại \(\mathrm{C}\) để \(\mathrm{CM}\) vừa là trung tuyến vừa là đường cao, suy ra \(\bar{A} \bar{M} C=90^{\circ}\)

như vậy tứ giác \(\mathrm{AECM}\) là hình bình hành có \(\widetilde{A M C}=90^{\circ}\) là hcn

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Kim Liên - Đề thi giữa kì 1 (CT) 20-21 - H. Nam Đàn - Nghệ An - MĐ 5705