Trên tia \(\mathrm{Ox}\) lấy 2 diểm \(\mathrm{A}\)\(\mathrm{B}\) sao cho \(\mathrm{OA}=4 \mathrm{~cm}, \mathrm{OB}=8 \mathrm{~cm}\).

c) Điểm \(\mathrm{A}\) có là trung điểm của đoạn thẳng \(\mathrm{OB}\) không? Vì sao?

Giải thích:

Điểm \(\mathrm{A}\) là trung điểm của đoạn thẳng \(\mathrm{OB}\) vì:

Điểm \(\mathrm{A}\) nằm giữa hai điểm \(\mathrm{O}, \mathrm{B}\) (câu \(\mathrm{a}\)) và \(\mathrm{OA}=\mathrm{AB}\) (câu \(\mathrm{b}\))

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q.10 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6314