Tìm tham số thực \(m\) để phương trình \(z^{2}-(7-m) z+17=0\) nhận số phức \(z=4-i\) làm một nghiệm.

A.

\(m=-1\).

B.

\(m=1\).

C.

\(m=-2\).

D.

\(m=2\).

Giải thích:

Cách 1:

\(z=4-i\) là một nghiệm của phương trình \(z^{2}-(7-m) z+17=0\) nĉn \(\bar{z}=4+i\) cũng là một nghiĉ̣m của (1).

Theo định lý Viet:Ta có \(\left\{\begin{array}{l}z+\bar{z}=7-m \\ z . \bar{z}=17\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}(4-i)+(4+i)=7-m \\ (4-i)(4+i)=17\end{array}\right.\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}m=-1 \\17=17(\text { dúng })\end{array} \Leftrightarrow m=-1 .\right.\)

Vậy \(m=-1\) thì thóa đề.

Cách 2:

\(\mathrm{Vi} z=4-i\) là một nghiệm của phương trình \(z^{2}-(7-m) z+17=0\)nĉn

\(\begin{aligned}& (4-i)^{2}-(7-m)(4-i)+17=0 \\\Leftrightarrow & 15-8 i-(28-7 i-4 m+m i)+17=0 \\\Leftrightarrow & 4+4 m+(-m-1) i=0 \\\Leftrightarrow & \left\{\begin{array}{l}4+4 m=0 \\-m-1=0\end{array} \Leftrightarrow m=-1 .\right.\end{aligned}\)

Vây \(m=-1\) thì thóa đề.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750