Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng \(30 \mathrm{~cm}\). Khoảng cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng là

A.

\(7,5 \mathrm{~cm}\).

B.

\(60 \mathrm{~cm}\).

C.

\(30 \mathrm{~cm}\).

D.

\(15 \mathrm{~cm}\).

Giải thích:

Phương pháp:

Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp lâ một phần tư bước sóng.

Cách giải:

Khoảng cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng liên tiếp là: \(d=\frac{\lambda}{4}=\frac{30}{4}=7,5 \mathrm{~cm}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lí Thái Tổ - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6886