Ông Châu có một miếng đất hình vuông cạnh \(20 \mathrm{~m}\). Ông định xây nhà và làm lối đi trước và bên hông nhà (như hình trên

https://docdn.giainhanh.io/media/test/e74b9c58895dd22542207438a2370caa.png

a) Em hãy tính diện tích lối đi.

Giải thích:

a) Em hãy tính diện tích lối đi.

\(\begin{array}{l}-\mathrm{S}_{\mathrm{DCKH}}=\mathrm{KC} \cdot \mathrm{DC}=7,5 \cdot 20=150\left(\mathrm{~m}^{2}\right) \\-\mathrm{BK}=\mathrm{BC}-\mathrm{KC}=20-7,5=12,5(\mathrm{~m}) \\-\mathrm{S}_{\mathrm{BEFK}}=\mathrm{BK} \cdot \mathrm{EB}=5 \cdot 12,5=62,5\left(\mathrm{~m}^{2}\right)\end{array}\)

Diện tích lối đi: \(150+62,5=212,5\left(\mathrm{~m}^{2}\right)\)

Cách khác:

Diện tích lối đi: \(20.20+(20-5)(20-7,5)=212.5\left(\mathrm{~m}^{2}\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6388