Cho \(\triangle \mathrm{ABC}\) nhọn \((\mathrm{AB}\lt \mathrm{AC}), \mathrm{M}\) là trung điểm \(\mathrm{BC}\). Trên tia đối của tia \(\mathrm{MA}\) lấy điểm \(\mathrm{D}\) sao cho \(\mathrm{MD}=\mathrm{MA}\).

b) Chứng minh: \(\mathrm{AB} / / \mathrm{CD}\)

Giải thích:

Ta có: \(\triangle \mathrm{MAB}=\triangle \mathrm{MDC}(\mathrm{cmt})\)

Suy ra: \(B \hat{A} M=M \hat{D} C\) (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc ở vị trí so le trong nên \(\mathrm{AB} / / \mathrm{CD}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 7 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6129