Biến đổi \(S=\sqrt{x^{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt[6]{x^{4}}}\) với \(x\gt 0\) thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta được

A.

\(P=x^{\frac{4}{9}}\).

B.

\(P=x^{\frac{4}{3}}\).

C.

\(P=x\).

D.

\(P=x^{2}\).

Giải thích:

Ta có: \(P=\sqrt{x^{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt[6]{x^{4}}}=\sqrt{x^{\frac{4}{3}} \cdot x^{\frac{2}{3}}}=\sqrt{x^{2}}=x\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Sĩ Liên - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6851