Cho đoạn mạch gồm điện trở có giá trị \(R\) và tụ điện có điện dung \(C\) mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều \(u=U_{0} \cos (\omega t+\varphi)\) vào hai đầu đoạn mạch. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch này là

A.

\(Z=\sqrt{R^{2}+\frac{1}{\omega^{2} C^{2}}}\)

B.

\(Z=\sqrt{R^{2}+\omega^{2} C^{2}}\)

C.

\(Z=\sqrt{\frac{1}{R^{2}}+\frac{1}{\omega^{2} C^{2}}}\)

D.

\(Z=R+\frac{1}{\omega C}\)

Giải thích:

+ Công thức tính tổng trở của mạch \(R C\)\(Z=\sqrt{R^{2}+\frac{1}{C^{2} \omega^{2}}}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6638