Cho \(\triangle \mathrm{ABC}\) nhọn \((\mathrm{AB}\lt \mathrm{AC}), \mathrm{M}\) là trung điểm \(\mathrm{BC}\). Trên tia đối của tia \(\mathrm{MA}\) lấy điểm \(\mathrm{D}\) sao cho \(\mathrm{MD}=\mathrm{MA}\).

a) Chứng minh: \(\triangle \mathrm{MAB}=\triangle \mathrm{MDC}\)

Giải thích:

Xét \(\triangle \mathrm{MAB}\)\(\triangle \mathrm{MDC}\) có:

\(\begin{array}{l}\mathrm{MA}=\mathrm{MD}(\mathrm{gt}) \\\mathrm{MB}=\mathrm{MC}(\mathrm{gt}) \\A \hat{M} B=C \hat{M} D \text { (đối đỉnh) }\end{array}\)\(\text { Vậy } \triangle \mathrm{MAB}=\triangle \mathrm{MDC} \text { (c.c.c) }\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 7 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6129