Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.

A.

319

B.

3014

C.

310

D.

560

Giải thích:

Có 3 loại hoa khác nhau, chọn 3 bông đủ ba màu nên dùng quy tắc nhân.

- Chọn một bông hồng đỏ có 7 cách.

- Chọn một bông hồng vàng có 8 cách.

- Chọn một bông hồng trắng có 10 cách.

Theo quy tắc nhân có \(7 \cdot 8 \cdot 10=560\) cách.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Bắc Ninh - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6767