Chứng minh: \(\mathbf{A}=2^{1}+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{2010}\) chia hết cho 3

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\mathbf{A}=2^{1}+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{2020} \\\mathrm{~A}=2 \cdot(1+2)+2^{3} \cdot(1+2)+\ldots 2^{2019} \cdot(1+2) \\\mathrm{A}=2 \cdot 3+2^{3} \cdot 3+\ldots 2^{2019} \cdot 3 \\\mathrm{~A}=\left(2+2^{3}+\ldots 2^{2019}\right) \cdot 3\end{array}\)

Vì 3 chia hết cho 3 nên A chia hết cho 3

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q.10 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6314