Tìm \(x\) :

a) \((x+3)^{2}-x(x-4)=39\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text { a) }(x+3)^{2}-x(x-4)=39 \\ (x+3)^{2}-x(x-4)=39 \\ x^{2}+6 x+9-x^{2}+4 x=39 \\ 10 x=39-9=30 \\ x=3\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6287