Nếu \(\int_{1}^{3} f(x) d x=4\) thì \(\int_{1}^{3}[f(x)+1] d x\) bằng

A.

4 .

B.

2 .

C.

6 .

D.

5 .

Giải thích:

Ta có: \(\int_{1}^{3}[f(x)+1] \mathrm{d} x=\int_{1}^{3} f(x) \mathrm{d} x+\int_{1}^{3} \mathrm{~d} x=4+2=6\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6681