Trong bốn hàm số: (1) \(y=\cos 2 x\); (2) \(y=\sin x\); (3) \(y=\tan 2 x\); (4) \(y=\cot 4 x\) có mấy hàm số tuẩn hoàn với chu kì là \(\pi\) ?

A.

3 .

B.

2 .

C.

0 .

D.

1 .

Giải thích:

Theo lý thuyết ta có:

- Hàm số \(y=\sin (a x+b) ; y=\cos (a x+b)\) tuần hoàn với chu kỉ \(T=\frac{2 \pi}{|a|}\).

- Hàm số \(y=\tan (a x+b) ; y=\cot (a x+b)\) tuần hoàn với chu kì \(T=\frac{\pi}{|a|}\).

Dựa vào lý thuyết thì trong bốn hàm số đã cho chỉ có một hàm số tuần hoàn với chu kì là \(\pi\) đó là hảm số \(y=\cos 2 x\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nhã Nam - Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6663