Đồ thị hình bên là của hàm số

https://docdn.giainhanh.io/media/test/b76c16dddb1421bb377c51e8b4781f9d.png

A.

\(y=\frac{1}{4} x^{4}-\frac{1}{2} x^{2}-1\)

B.

\(y=\frac{1}{4} x^{4}-x^{2}-1\)

C.

\(y=\frac{1}{4} x^{4}-2 x^{2}-1\)

D.

\(y=-\frac{1}{4} x^{4}+x^{2}-1\)

Giải thích:

Nhìn vào đồ thị trên ta thấy đồ thị có dạng là đồ thị hàm số trùng phương có hệ số \(a\gt 0\), có điểm cực đại \((0 ;-1)\) và điểm cực tiểu \((-2 ;-5)\)\((2 ;-5)\).

\(a>0\) nên loại đáp án \(\mathrm{D}\)

Thay điểm cực tiểu vào các đáp án \(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}\) thì chỉ có đáp án \(\mathrm{C}\) thỏa mã̃n.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Sĩ Liên - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6851