Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(O x y\), cho vectơ \(\vec{v}=(3 ;-2)\) và đường tròn \((\mathrm{C}):(x-2)^{2}+(y+6)^{2}=64\). Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo \(\bar{v}\).

Giải thích:

Đường tròn \((\mathrm{C})\) có tâm \(\mathrm{I}(2 ;-6)\), bán kính \(\mathrm{R}=8\)\(T_{\bar{v}}: \mathrm{I}(2 ;-6) \mapsto I^{\prime}\left(x^{\prime} ; y^{\prime}\right)\) suy ra \(:\left\{\begin{array}{c}x^{\prime}-2=3 \\ y^{\prime}+6=-2\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{c}x^{\prime}=5 \\ y^{\prime}=-8\end{array}\right.\right.\)

Vậy ảnh cùa đường tròn \((\mathrm{C})\) là đường tròn \(\left(\mathrm{C}^{\prime}\right)\) có tâm \(\Gamma(5 ;-8)\), bán kính \(R^{\prime}=R=8\) có phương trình: \((x-5)^{2}+(y+8)^{2}=64\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6631