Cho hai số phức \(z_{1}=3-i\)\(z_{2}=-1+i\). Phần ảo của số phức \(z_{1} z_{2}\) bằng

A.

4 .

B.

\(4 i\).

C.

-1 .

D.

\(-i\).

Giải thích:

\(z_{1} z_{2}=(3-i)(-1+i)=-3+3 i+i-i^{2}=-2+4 i\) nên phần ảo của số phức \(z_{1} z_{2}\) bằng 4 .

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Quảng Xương 1 - Đề thi thử THPTQG (TK) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5858